Copyright

De online gids “Iris, informatie en inspiratie voor de uitvaart” is het intellectuele eigendom van Miekebosman-pr.nl Auteursrecht voorbehouden. Het is gebruiker van deze website niet toegestaan om informatie verkregen uit deze website op structurele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.