Gebruiksvoorwaarden

De websites van Martha van Hedel Uitvaartverzorging Berlicum-Rosmalen (hierna ook aangeduid met UB-R) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Gebruiker mag de inhoud van de websites van UB-R slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. De verwerking van de gegevens op de websites van UB-R en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. UB-R noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de websites van UB-R is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van UB-R c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de websites van UB-R. Op de websites van UB-R wordt gebruik gemaakt van links naar websites van andere organisaties. MBFI is niet verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op de websites waarnaar wordt verwezen.

Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. UB-R is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van haar websites voor gebruiker.