Privacy Verklaring inzake AVG Wetgeving 2018 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder Uitvaartverzorging, Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers verleent diensten als uitvaartonderneming en is ten allen tijde verantwoordelijk om aan de op haar rustende wettelijke (privacy)verplichtingen te voldoen. 

Deze privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. De verantwoordelijke 

2. Ons doel: Bescherming van de persoonsgegevens 

3. Wat zijn persoonsgegevens 

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u 

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens 

6. Beveiliging en verwerkers 

7. Uw rechten en contact. 

1. De Verantwoordelijke 

Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze opdrachtgevers en een zorgvuldige omgang van hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk deel van de betrouwbaarheid van onze dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

2. Ons doel: Bescherming van persoonsgegevens 

Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar opdrachtgevers. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van de informatie. Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt. 

3. Wat zijn persoonsgegevens? 

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer en BSN nummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als 

persoonsgegevens worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, heeft Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers uw persoonsgegevens nodig. 

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? 

Wij willen u graag van goed en optimaal van dienst zijn, zoals u van ons mag verwachten. Om er goed voor te zorgen dat u gebruik kunt maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van wat derden partijen en Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers nodig heeft om deze dienstverlening te kunnen bewerkstelligen, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Naam Geboortedatum 

Adres Gebruikersnaam 

Postcode IP-adres 

Woonplaats Taal 

E-mailadres Geslacht 

Telefoonnummer BSN nummer ` 

Gebruikslogs Bankrekeningnummer 

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf met u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden. 

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Géén verkoop van persoonsgegevens aan derden. 

Graag blijven wij transparant en eerlijk over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u bij ons heeft verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers, zullen enkel en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. 

Doel en gebruik van persoonsgegevens 

De verwerking van uw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk: 

  • Uitvoering van een overeenkomst met u; 
  • Gerechtvaardigd belang van Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers of een derde, zoals bijvoorbeeld onderzoek en analyse van eigen dienstverlening, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer; 
  • Toestemming van u; 
  • Een wettelijke verplichting; of 
  • Vervulling van een taak van algemeen belang 

Wij lichten het bovenstaande hieronder nog graag nog toe. 

Als dienstverlenend bedrijf levert Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers diensten op het gebied van begraven, cremeren, leveren van kisten, vervoer van overledenen, administratieve handelingen die betrekking hebben tot de aanvraag van afscheidsdiensten, aanvraag tot aangifte van overlijden. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons heeft toevertrouwd om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Bij het afnemen van een dienst of wanneer u contact met Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers heeft, legt Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers persoonsgegevens vast. Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden. 

Voorkomen van fraude en misbruik. Helaas worden bedrijven, zo ook Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of rekeningen. Hiermee zijn Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers en zijn/haar opdrachtgevers niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan. 

Delen met derden. Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij onze dienstverlening en worden om die reden persoonsgegevens met deze derden gedeeld. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde partijen welke de aangeboden diensten en/of producten te leveren. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. 

Verbetering van de dienstverlening. Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om u goed van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. 

Relatiebeheer. Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte vragen te kunnen beantwoorden met betrekking tot onze dienstverlening. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina/ social media kunnen wij u gerichte en passende antwoorden geven, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet. 

Wettelijke verplichtingen. De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te vertrekken aan autoriteiten of aan andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publieke taak. 

Bewaartermijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie 

de termijn die wij hanteren voor het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang nodig is om de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren. 

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zolang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract. 

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld. 

6. Beveiliging en verwerkers. 

Wij beveiligen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een intern beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functie. 

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens. 

7. Uw rechten en contact. 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om uw toestemming in te laten trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kunt (laten) dragen. Mocht u gebruik van uw rechten willen maken, neem dan contact op met Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers. Als u vragen heeft over de manier waarop Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers met uw persoonsgegevens omgaat, of één van uw privacy-rechten wilt uitoefenen kunt u via telefoon, email of social media contact met Nemas opnemen, onder vermelding van ‘Privacy Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers. Indien Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, dan kan Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers u vragen uw verzoek (nader) te specificeren. Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt. 

Wij hebben onze privacyverklaring op 25 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers behoudt zich het recht voor haar privacy beleid aan te passen. Uitvaartverzorging Martha van Hedel en Uitvaartverzorging Dyonne Mutsaers adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij u informeren.